Asistență socială

Asistență socială

Contact

0244 410 445 – int. 109, 0736 101 915

blejoi@ph.e-adm.ro

Program de lucru cu publicul:

 • Luni:     8.30-12.00, 15.00-16.00
 • Marți:     8.30-12.00, 15.00-17.30
 • Miercuri:  8.30-12.00, 15.00-16.00
 • JOI:     NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL
 • Vineri: 8.30-12.00

Ce sunt serviciile sociale


Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiază de servicii sociale toți cetăţenii români aflați în situaţii de dificultate. După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în:
servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei,
servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi,
servicii sociale destinate persoanelor vârstnice,
servicii sociale destinate victimelor violenţei în familie,
servicii sociale destinate persoanelor fără adăpost,
servicii sociale destinate persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.,
servicii sociale destinate victimelor traficului de persoane,
servicii sociale destinate persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune etc.

Cine furnizează servicii sociale

Principalul furnizor public de servicii sociale este autoritatea administrației publice locale prin serviciul public de asistență socială.

Descriere Serviciu:

 • Efectuarea de anchete sociale solicitate de diferite instituţii sau persoane în ceea ce priveşte soluţionarea cererilor persoanelor cu handicap;
 • Efectuarea de anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată în vederea încredinţării minorilor, precum şi cu privire la constatarea modului de îngrijire a minorilor în familie;
 • Asigurarea serviciului de relaţii cu publicul în ceea ce priveşte problematica socială a persoanelor vârstnice şi soluţionarea în conformitate cu prevederile legale;
 • Alte atribuţii stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local Blejoi sau prin dispoziţii ale Primarului;
 • Primirea şi întocmirea dosarelor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Stabilirea cuantumului ajutorului social şi supunerea spre aprobare pentru emiterea dispoziţiei Primarului de acordare a dreptului de ajutor social;
 • Întocmirea adeverinţelor de venit;
 • Întocmirea documentaţiei privind acordarea dreptului de ajutor de încălzire în perioada sezonului rece pentru beneficiarii de ajutor social;
 • Întocmirea documentaţiei privind respingerea, acordarea, suspendarea, modificarea şi încetarea ajutorului social;
 • Actualizarea dosarelor de ajutor social, operarea modificărilor ce se impun;
 • Primirea şi întocmirea documentaţiei în vederea acordării drepturilor prevăzute de OUG nr. 105/2005 privind alocaţia familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală;
 • Actualizarea dosarelor întocmite (adeverinţe şcoală trimestrial, venituri la modificare);
 • Efectuarea de anchete sociale pentru acordarea dreptului de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală;
 • Întocmirea anchetelor sociale pentru acordarea burselor sociale, medicale, precum şi a rechizitelor şcolare gratuite;
 • Întocmirea dosarelor pentru acordarea dreptului privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului pană la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Acte necesare aferente acestui serviciu

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni
şi combustibili petrolieri

 • Cerere tip întocmită de unul dintre membrii familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile;
 • Acte doveditoare privind componenţa familiei (original şi copii);
 • BI/CI/CI provizorie;
 • Certificat de naştere pentru persoanele în vârstă de până la 14 ani;
 • Declaraţie tip privind veniturile nete lunare realizate;
 • Acte doveditoare: salariul şi alte drepturi salariale; pensii; alte drepturi de asigurări sociale; indemnizaţii cu caracter permanent; burse;
 • Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din: vânzarea/ utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale;
 • Alte surse de venit obţinute din: alte creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse;
 • Adeverinţa eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă care să ateste faptul că persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă sunt luate în evidenţă pentru încadrarea în muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională;
 • Dosar cu şină.

Ajutorul social, acordat în baza Legii nr. 416/2001

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.
Acte necesare dosar (în copie):

 • cerere şi declaraţia pe propria răspundere – tip;
 • actele de identitate ale solicitanţiilor;
 • certificatele de naştere ale copiilor;
 • certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
 • adeverinte elev pentru membrii familiei care frecventeaza o forma de invatamant;
 • acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere, daca este cazul;
 • adeverinţă eliberata de catre AJOFM Prahova pentru toate persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social;
 • dovada veniturilor nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);
  În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

Indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului, acordată în baza OUG nr.111/2010

Acte necesare dosar:

 • cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului;
 • actul de identitate al solicitantului (copie şi original)
 • actul de identitate al celuilalt părinte(copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original);
 • livretul de familie/certificatul de casatorie (copie şi original); – extras de cont pe numele solicitantului;
 • adeverinţă (Anexa II- formularul 2.3) completată de angajator sau de entităţi asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului, în cazul în care solicitantul realizează venituri cu caracter salarial;
 • decizie de suspendare a activităţii – de la locul de muncă;
 • adeverinţa de venit – act emis de Primăria Blejoi;
 • adeverinţa de la celălalt părinte din care să reiasă că acesta nu beneficiaza de indemnizaţie sau stimulent de inserţie pentru creşterea copilului;
 • declaraţia solicitantului din care să reiasă că se ocupă de creşterea copilului, că nu va desfăşura activităţi sau nu va realiza venituri profesionale în perioada cât se află în concediu pentru creşterea copilului şi că se obligă că va anunţa orice modificare intervenită în termen de 15 zile;
 • declaraţia celuilalt părinte că i s-a adus la cunoştinţă prevederile art. 11 din OUG 111/2010;
 • dosar de carton cu şină.

Alocaţia de stat pentru copii, acordată în baza Legii nr. 61/1993

Acte necesare dosar:

 • cerere;
 • originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;
 • acte identitater părinți-original si copie;
 • dacă solicitantul optează pentru primirea alocației de stat în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă;
 • dosar de carton cu șină;

Stimulent pentru nou-născuți
Se acordă o singură dată, pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere.
Dacă un părinte are domiciliul pe raza altui UAT, va prezenta o negaţie eliberată de către primăria de domiciliu din care să reiasă că nu a solicitat/primit stimulentul pentru nou-născuţi.
Termenul de depunere al dosarului este de 45 de zile de la data naşterii copilului.br> Copilul să fie născut într-o localitate din România.
Cel puţin un părinte să aibă domiciliul pe raza UAT Blejoi de minim 12 luni.
Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet.
La depunerea dosarului, actele trebuie prezentate şi în original.
Părintele care, din motive medicale, nu se poate prezenta să depună cererea de acordare a stimulentului poate să-şi dea acordul scris prin aceasta pentru ca o altă persoană să depună dosarul pentru obţinerea stimulentului.

Acte necesare dosar:

 • Cerere tip;
 • Actele de identitate ale părinţilor – original şi copie;
 • Actul de identitate al persoanei care depune dosarul, alta decât părintele copilului, după caz;
 • Certificatul de naştere al copilului – original şi copie;
 • Extras de cont, după caz.

Alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010

Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.
Acte necesare dosar (în copie):

 • cerere şi declaraţia pe propria răspundere;
 • actele de identitate ale solicitanţiilor;
 • certificatele de naştere ale copiilor, cărţile de identitate ale acestora (după caz);
 • certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ (adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie; fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovadă eliberată de autorităţile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege);
 • acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
 • venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);
  În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului

Ajutor de urgenţă

 • Acte doveditoare privind componenţa familiei (original şi copii);
 • BI/CI ambii părinţii (copie şi original);
 • Certificat de naştere pentru persoanele în vârsta de până la 14 ani;
 • Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei din: salariul şi alte drepturi salariale; pensii; alte drepturi de asigurări sociale; indemnizaţii cu caracter permanent; burse;
 • Act constatator al situaţiei de necesitate;
 • Dosar cu şină.

Ajutor de înmormântare

 • Cerere;
 • Acte care fac dovada cheltuielilor (factură, chitanţă, bon fiscal)
 • Certificatul de deces (original şi copie).
  În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormantarea. Ajutorul se acorda unei singure persoane, care poate fi, dupa caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

FORMULARE AFERENTE ACESTUI SERVICIU

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum și actele necesare pentru acordarea următoarelor beneficii sociale: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, venitul minim garantat (VMG), alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se depun la primaria comunei in a carei raza teritoriala se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului.

Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/suplimentului de inserţie

Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii

Cerere – Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social

Declaraţie pe propria răspundere a părintelui pentru acordarea alocaţiei de stat

Declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte

Declaraţie pe propria răspundere a mamei

Declaraţie pe propria răspundere a tatălui

Adeverinţă angajator

Cerere – Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE SISTENŢĂ SOCIALĂ