Urbanism

Urbanism

Contact

0244 410 445 – int. 112, 0728 778 525
blejoi@ph.e-adm.ro

Program de lucru cu publicul

Luni: 8.30-12.00, 15.00-16.00

Marți:     8.30-12.00, 15.00-17.30

Miercuri:  8.30-12.00, 15.00-16.00

JOI:    NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

Vineri:     8.30-12.00

Descriere

 • Eliberează, potrivit prevederilor legale, avize, certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi desfiinţare privind locuinţe, instituţii şi servicii comerţ, industrie, extinderi, anexe gospodăreşti, garaje, împrejmuiri, reparaţii, consolidări, renovări, precum şi autorizaţii privind branşarea la reţele utilitare (gaze, apă, energie electrică);
 • Păstrează evidenţa avizelor, certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor eliberate pe plan local;
 • Păstrează evidenţa certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire eliberate de Consiliul Judeţean Prahova;
 • Efectuează controale în teritoriu pentru verificarea respectării Legii nr. 50/1991, respectiv a autorizaţiilor, documentelor tehnice, a Codului Civil în vigoare şi întocmeşte procese verbale de contravenţie în cazul constatării abaterilor;
 • Se deplasează în teritoriu pentru verificare, constatare şi propune soluţii în urma sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor;
 • Ţine evidenţa amenzilor aplicate cu menţionarea ducerii la îndeplinire şi a măsurilor propuse pentru intrarea în legalitate, verifică în teren respectarea documentaţiilor ce au stat la baza eliberării autorizaţiei de construire;
 • Participă la elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) al localităţii şi a Regulamentului de Urbanism şi răspunde aplicarea prevederilor acestora;
 • Dispune luarea avizelor autorităţilor pentru lucrările Primăriei Blejoi;
 • Întocmeşte avize de oportunitate conform Legii nr. 27/2008;
 • Întocmeşte raport de specialitate pentru aprobarea documentaţiei de urbanism;
 • La terminarea lucrărilor, calculează taxele datorate ca urmare a declaraţiilor beneficiarilor de terminare a lucrărilor (regularizare taxe) şi eliberează procese verbale de terminare a lucrărilor după verificarea acestora în teren.

Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului


În atenţia publicului


Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în Cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de reprezentantul autorităţii locale, sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia, precum şi a unei documentaţii cadastrale.
În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 (1 august 2001) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, înscrierea se face:

 • în baza autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă informaţiile referitoare la construcţie şi deţinătorul acesteia, conform evidenţelor fiscale sau, după caz, celor din Registrul agricol, eliberat de primarul localităţii unde este amplasată această construcţie;
 • documentaţiei cadastrale.

Obligaţii ale investitorului/beneficiarului şi emitentului autorizaţiei, ulterioare autorizării


Acte aferente necesare acestui serviciu

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism

 • Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism;
 • Copie extras Carte funciară (date cu privire la situaţia juridică a imobilului), la zi;
 • Planuri topografice sau cadastrale, la scara 1:500 sau 1:1.000, cu evidenţierea imobilelor în cauză;
 • Copie chitanţa taxă;
 • Dosar.

Acte necesare pentru regularizarea taxei la terminarea lucrărilor

 • Autorizaţia de construire (2 exemplare, în copie);
 • Plan parter şi plan etaj/mansardă (2 exemplare, în copie);
 • Formularele de comunicare privind încheierea lucrărilor;
 • Declaraţia privind valoarea finală a lucrărilor;
 • Proces verbal de recepţie (3 exemplare);
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii.

Formulare necesare acestui serviciu

Cerere pentru emitere certificat de urbanism

Cerere pentru emitere autorizaţie de construcţie/desfiinţare

Cerere pentru prelungire valabilitate autorizaţie de construcţie/desfiinţare

Comunicare privind începere lucrări (către Primăria Blejoi şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii)

Comunicare privind încheiere lucrări (către Primăria Blejoi şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii)

Declaraţie privind valorea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire

Emitere aviz architect şef pentru certificat de urbanism/autorizaţie de construcţie/desfiinţare

Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

Panou de identificare a investiţiei, afişat la şantierul în lucru

Solicitare arhitect sef pentru comunicare aviz

Solicitare emitere aviz arhitect sef pentru proiect autorizatie construire-desfiintare


Legislaţie în vigoare

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Ordinul nr. 839/2009 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

Hotărârea Consiliului Local Blejoi nr. 17/2011 privind Regulamentul Local

Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului


PUG Comuna Blejoi


Documentaţie de urbanism supusă dezbaterii publice

Notificare în ceea ce priveşte documentaţia urbanistică Plan Urbanistic Zonal pentru “MODIFICARE PARȚIALĂ REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI PARCELARE TEREN PUZ URBAN (S = 30477,00 mp)PENTRU AMPLASARE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI DOTĂRI AFERENTE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (S studiată=31802,00 mp)”

Notificare în ceea ce priveşte documentaţia urbanistică Plan Urbanistic Zonal pentru “MODIFICAREA REGLEMENTĂRILOR DIN PUG COMUNA BLEJOI, LA NIVELUL UTR 44 SI 46”

Anunț intenție de elaborare plan urbanistic zonal p.u.z. “introducere teren în intravilan (s=3729 mp) și modificarea funcțiunii din teren arabil în id/is-zona mixta unități industriale/depozitare, instituții și servicii (sstud=30 822 mp)

Anunț intenţie de elaborare plan urbanistic zonal “schimbare destinaţie teren (62870 mp) din zonă instituţii şi servicii în zonă mixtă unități industriale şi depozitare/ instituţii şi servicii şi căi de comunicaţii rutiere şi modificare regim de înălţime (suprafaţă studiată=95120 mp)

Consultare asupra propunerilor preliminare PUZ modificare parţială reglementări urbanistice şi parcelare pentru amplasare ansamblu rezidenţial – iniţiator SC AVANGARDE

Documentatia urbanistica PUZ pentru exindere intravilan pentru extindere intravilan zonă instituţii şi servicii pentru amplasare salon de evenimente

Documentatia urbanistica PUZ – FILDAS

Documentatia urbanistica PUZ – Consiliul Judeţean Prahova anunţă iniţierea Planului Urbanistic Zonal pentru Cartier Parc şi teren extravilan pentru amenajare pasaj peste DN1 la intersecţia cu DJ 101I

Documentatia urbanistica PUZ – Primăria Blejoi anunţă iniţierea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea proiectului de investiţii „Schimbare parţială a destinaţiei terenurilor identificate cu nr. cadastrale 29018 şi 29028”

Documentatia urbanistica PUZ – Modificare parţială reglementări urbanistice – Parcelare teren pentru amplasare ansamblu rezidenţial, dotări aferente şi amenajare drum de acces;

Documentatia urbanistica PUZ-ul Parcelare teren pentru amplasare locuinţe şi drum de acces în Ploieştiori – Aviz unic 2308;

Consultare publică privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricţie de construire şi modificare parţială PUZ Cartier Parc UTR 50B pentru zonă instituţii şi servicii complexe” de către Consiliul Local al Comunei Blejoi;

Consultare publică privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan şi schimbare parţială destinaţie – „Zonă instituţii şi servicii”, „Zonă unităţi industriale şi depozite” şi „Zonă căi de comunicaţie” în vederea amplasării unui service auto şi secţie confecţii accesorii pentru curăţenie” de către Consiliul Local al Comunei Blejoi

Consultare publică privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE PARŢIALĂ DESTINAŢIE TEREN DIN SUBZONĂ LOCUINŢE INDIVIDUALE ÎN SUBZONA LOCUINŢE COLECTIVE, SUBZONĂ INSTITUŢII SI SERVICII, SUBZONĂ DOTĂRI SPORTIVE ŞI SUBZONA CĂI DE COMUNICAŢII RUTIERE ŞI PARCELARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL