Secretar

Sorin Lupu

Secretar general


Studii: Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică – Universitatea Valahia Târgovişte
Profesie: Jurist
Audienţe: marţi, de la ora 16.00 la 18.00
Telefon: 0244 410 445 int.106

Email: blejoi@ph.e-adm.ro

Atribuțiile secretarului general

Comuna Blejoi are un Secretar general salarizat din bugetul local. Secretarul municipiului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.

Secretarul Comunei Blejoi participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului Local. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele Consiliului Local:
– Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea Primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie, comunică ordinea de zi;
– Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
– Efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
– Numără voturile şi consemneaza rezultatul votării, pe care îl prezinta preşedintelui de şedinţă;
– Informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a Consiliului Local;
– Asigură întocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul Consiliului;
– Asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
– Avizează, pentru legalitate, hotărârile Consiliului Local, prezintă în faţa Consiliului punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării Consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
– Contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament, hotărârile Consiliului Local pe care le consideră legale;
– Poate propune Primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local;
– Acordă membrilor Consiliului Local asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliu;

– Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local sau însărcinări date de Consiliul privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului;
– Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor Comunei Blejoi, stabilite de Primar.

Declarația de avere

Declaratie avere/ 2013
Declaratie avere/ 2014
Declaratie avere/ 2016
Declaratie avere/ 2017
Declaratie avere/ 2018
Declaratie avere/ 2019
Declaratie avere/ 2020
Declaratie avere/ 2021
Declaratie avere/ 2022

Declarația de interese

Declaratie interese/ 2013
Declaratie interese/ 2014
Declaratie interese/ 2016
Declaratie interese/ 2017
Declaratie interese/ 2018
Declaratie interese/ 2019
Declaratie interese/ 2020
Declaratie interese/ 2021
Declaratie interese/ 2022