Urbanism

Contact
0244 410 445 - int. 8016
blejoiprahova@yahoo.com

Program de lucru cu publicul
luni, miercuri: 8:30 – 11:00 şi 15:00 – 16:00;
marţi: 15:00 – 17:30;
vineri: 8:30 – 11:00.

Descriere
- Eliberează, potrivit prevederilor legale, avize, certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi desfiinţare privind locuinţe, instituţii şi servicii comerţ, industrie, extinderi, anexe gospodăreşti, garaje, împrejmuiri, reparaţii, consolidări, renovări, precum şi autorizaţii privind branşarea la reţele utilitare (gaze, apă, energie electrică);
- Păstrează evidenţa avizelor, certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor eliberate pe plan local;
- Păstrează evidenţa certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire eliberate de Consiliul Judeţean Prahova;
- Efectuează controale în teritoriu pentru verificarea respectării Legii nr. 50/1991, respectiv a autorizaţiilor, documentelor tehnice, a Codului Civil în vigoare şi întocmeşte procese verbale de contravenţie în cazul constatării abaterilor;
- Se deplasează în teritoriu pentru verificare, constatare şi propune soluţii în urma sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor;
- Ţine evidenţa amenzilor aplicate cu menţionarea ducerii la îndeplinire şi a măsurilor propuse pentru intrarea în legalitate, verifică în teren respectarea documentaţiilor ce au stat la baza eliberării autorizaţiei de construire;
- Participă la elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) al localităţii şi a Regulamentului de Urbanism şi răspunde aplicarea prevederilor acestora;
- Dispune luarea avizelor autorităţilor pentru lucrările Primăriei Blejoi;
- Întocmeşte avize de oportunitate conform Legii nr. 27/2008;
- Întocmeşte raport de specialitate pentru aprobarea documentaţiei de urbanism;
- La terminarea lucrărilor, calculează taxele datorate ca urmare a declaraţiilor beneficiarilor de terminare a lucrărilor (regularizare taxe) şi eliberează procese verbale de terminare a lucrărilor după verificarea acestora în teren.

Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

În atenţia publicului
Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în Cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de reprezentantul autorităţii locale, sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia, precum şi a unei documentaţii cadastrale.
În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 (1 august 2001) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, înscrierea se face:
- în baza autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă informaţiile referitoare la construcţie şi deţinătorul acesteia, conform evidenţelor fiscale sau, după caz, celor din Registrul agricol, eliberat de primarul localităţii unde este amplasată această construcţie;
- documentaţiei cadastrale.


Acte aferente necesare acestui serviciu

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism
- Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism;
- Copie extras Carte funciară (date cu privire la situaţia juridică a imobilului), la zi;
- Planuri topografice sau cadastrale, la scara 1:500 sau 1:1.000, cu evidenţierea imobilelor în cauză;
- Copie chitanţa taxă;
- Dosar.

Acte necesare pentru regularizarea taxei la terminarea lucrărilor
- Autorizaţia de construire (2 exemplare, în copie);
- Plan parter şi plan etaj/mansardă (2 exemplare, în copie);
- Formularele de comunicare privind încheierea lucrărilor;
- Declaraţia privind valoarea finală a lucrărilor;
- Proces verbal de recepţie (3 exemplare);
- Certificatul de performanţă energetică a clădirii.


Formulare necesare acestui serviciu

Cerere pentru emitere certificat de urbanism

Cerere pentru emitere autorizaţie de construcţie/desfiinţare

Cerere pentru prelungire valabilitate autorizaţie de construcţie/desfiinţare

Comunicare privind începere lucrări (către Primăria Blejoi şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii)

Comunicare privind încheiere lucrări (către Primăria Blejoi şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii)

Declaraţie privind valorea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire

Emitere aviz architect şef pentru certificat de urbanism/autorizaţie de construcţie/desfiinţare

Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

Panou de identificare a investiţiei, afişat la şantierul în lucru

Solicitare arhitect sef pentru comunicare aviz

Solicitare emitere aviz arhitect sef pentru proiect autorizatie construire-desfiintare


Legislaţie în vigoare

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Ordinul nr. 839/2009 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

Hotărârea Consiliului Local Blejoi nr. 17/2011 privind Regulamentul Local


Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului


PUG Comuna Blejoi


Documentaţie de urbanism supusă dezbaterii publice

Documentatia urbanistica PUZ-ul Parcelare teren pentru amplasare locuinţe şi drum de acces în Ploieştiori - Aviz unic 2308;


Consultare publică privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricţie de construire şi modificare parţială PUZ Cartier Parc UTR 50B pentru zonă instituţii şi servicii complexe” de către Consiliul Local al Comunei Blejoi;


Consultare publică privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan şi schimbare parţială destinaţie – „Zonă instituţii şi servicii”, „Zonă unităţi industriale şi depozite” şi „Zonă căi de comunicaţie” în vederea amplasării unui service auto şi secţie confecţii accesorii pentru curăţenie” de către Consiliul Local al Comunei Blejoi


Consultare publică privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE PARŢIALĂ DESTINAŢIE TEREN DIN SUBZONĂ LOCUINŢE INDIVIDUALE ÎN SUBZONA LOCUINŢE COLECTIVE, SUBZONĂ INSTITUŢII SI SERVICII, SUBZONĂ DOTĂRI SPORTIVE ŞI SUBZONA CĂI DE COMUNICAŢII RUTIERE ŞI PARCELARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL


Documente emise de Serviciul de Urbanism 2019

IANUARIE 2019


FEBRUARIE 2019


MARTIE 2019


APRILIE 2019


MAI 2019Documente emise de Serviciul de Urbanism 2018

IANUARIE 2018


FEBRUARIE 2018


MARTIE 2018


APRILIE 2018


MAI 2018


IUNIE 2018


IULIE 2018


AUGUST 2018


SEPTEMBRIE 2018


OCTOMBRIE 2018


NOIEMBRIE 2018


DECEMBRIE 2018


Documente emise de Serviciul de Urbanism 2017

IANUARIE 2017 - autorizaţii de construire


IANUARIE 2017 - certificate de urbanism


FEBRUARIE 2017 - autorizaţii de construire


FEBRUARIE 2017 - certificate de urbanism


MARTIE 2017 - autorizaţii de construire


MARTIE 2017 - certificate de urbanismAPRILIE 2017 - autorizaţii de construire


APRILIE 2017 - certificate de urbanismMAI 2017 - autorizaţii de construire


MAI 2017 - certificate de urbanismIULIE 2017 - documente emise


AUGUST 2017 - documente emise


SEPTEMBRIE 2017 - documente emise


OCTOMBRIE 2017 - documente emise


NOIEMBRIE 2017 - documente emise


 

 
Puteţi citi în numărul curent al ziarului, despre evenimentele din comună.

Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a Comunei Blejoi
2008-2015