Asistență socială

Contact
0244 410 445 - int. 8002
blejoiprahova@yahoo.com

Program de lucru
de luni până joi: 8:30 - 11:30 şi 14:30 - 16:30;
vineri: 8:30 - 11:30.

Descriere:
- Efectuarea de anchete sociale solicitate de diferite instituţii sau persoane în ceea ce priveşte soluţionarea cererilor persoanelor cu handicap;
- Efectuarea de anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată în vederea încredinţării minorilor, precum şi cu privire la constatarea modului de îngrijire a minorilor în familie;
- Asigurarea serviciului de relaţii cu publicul în ceea ce priveşte problematica socială a persoanelor vârstnice şi soluţionarea în conformitate cu prevederile legale;
- Alte atribuţii stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local Blejoi sau prin dispoziţii ale Primarului;
- Primirea şi întocmirea dosarelor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- Stabilirea cuantumului ajutorului social şi supunerea spre aprobare pentru emiterea dispoziţiei Primarului de acordare a dreptului de ajutor social;
- Întocmirea adeverinţelor de venit;
- Întocmirea documentaţiei privind acordarea dreptului de ajutor de încălzire în perioada sezonului rece pentru beneficiarii de ajutor social;
- Întocmirea documentaţiei privind respingerea, acordarea, suspendarea, modificarea şi încetarea ajutorului social;
- Actualizarea dosarelor de ajutor social, operarea modificărilor ce se impun;
- Primirea şi întocmirea documentaţiei în vederea acordării drepturilor prevăzute de OUG nr. 105/2005 privind alocaţia familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală;
- Actualizarea dosarelor întocmite (adeverinţe şcoală trimestrial, venituri la modificare);
- Efectuarea de anchete sociale pentru acordarea dreptului de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală;
- Întocmirea anchetelor sociale pentru acordarea burselor sociale, medicale, precum şi a rechizitelor şcolare gratuite;
- Întocmirea dosarelor pentru acordarea dreptului privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului pană la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.Acte necesare aferente acestui serviciu

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni
şi combustibili petrolieri


- Cerere tip întocmită de unul dintre membrii familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile;
- Acte doveditoare privind componenţa familiei (original şi copii);
- BI/CI/CI provizorie;
- Certificat de naştere pentru persoanele în vârstă de până la 14 ani;
- Declaraţie tip privind veniturile nete lunare realizate;
- Acte doveditoare: salariul şi alte drepturi salariale; pensii; alte drepturi de asigurări sociale; indemnizaţii cu caracter permanent; burse;
- Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din: vânzarea/ utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale;
- Alte surse de venit obţinute din: alte creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse;
- Adeverinţa eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă care să ateste faptul că persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă sunt luate în evidenţă pentru încadrarea în muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională;
- Dosar cu şină.

Ajutorul social

- Cerere tip întocmită de unul dintre membrii familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile;
- Acte doveditoare privind componenţa familiei (original şi copii);
- BI/CI/CI provizorie;
- Certificat de naştere pentru persoanele în vârstă de până la 14 ani;
- Declaraţie tip privind veniturile nete lunare realizate;
- Acte doveditoare: salariul şi alte drepturi salariale; pensii; alte drepturi de asigurări sociale; indemnizaţii cu caracter permanent; burse;
- Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din: vânzarea/ utilizarea terenurilor, clădirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale;
- Alte surse de venit obţinute din: alte creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse;
- Adeverinţa eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă care să ateste faptul că persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă sunt luate în evidenţă pentru încadrarea în muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională;
- Dosar cu şină.

Indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului/stimulentului de inserţie
în vârstă de până la 2 ani


- Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie - Actul de identitate al solicitantului (copie şi original)
- Actul de identitate al celuilalt părinte(copie şi original)
- Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original)
- Livretul de familie (copie şi original) /certificatul de căsătorie
- Extras de cont pe numele solicitantului
- Adeverinţă (Anexa II- formularul 2.3) completată de angajator sau de entităţi asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului, în cazul în care solicitantul realizează venituri cu caracter salarial
- Decizie de suspendare a activităţii – de la locul de muncă
- Adeverinţă de venit MAMA – act emis de ANAF (Trezoreria Boldeşti-Scăeni – str. Democraţiei – Ploieşti)
- Adeverinţă de la celălalt părinte din care să reiasă că acesta nu beneficiază de indemnizaţie sau stimulent de inserţie pentru creşterea copilului
- Declaraţia solicitantului din care să reiasă că se ocupă de creşterea copilului, că nu va desfăşura activităţi sau nu va realiza venituri profesionale în perioada cât se afla în concediu pentru creşterea copilului şi că se obligă că va anunţa orice modificare intervenită în termen de 15 zile
- Declaraţia celuilalt părinte că i s-au adus la cunoştinţă prevederile art.11 din OUG 111/2010
- Dosar de carton cu şină

Alocaţia de stat

- Cerere tip
- Extras de cont solicitant
- Dacă solicitantul este tatăl, este necesară declaraţia mamei prin care îşi exprima acordul
- CI/BI părinţi (original şi copie)
- Certificat de naştere copil (original şi copie)
- Certificat de căsătorie părinţi (original şi copie)

Ajutor de urgenţă

- Acte doveditoare privind componenţa familiei (original şi copii);
- BI/CI ambii părinţii (copie şi original);
- Certificat de naştere pentru persoanele în vârsta de până la 14 ani;
- Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei din: salariul şi alte drepturi salariale; pensii; alte drepturi de asigurări sociale; indemnizaţii cu caracter permanent; burse;
- Act constatator al situaţiei de necesitate;
- Dosar cu şină.

Ajutor de înmormântare

- Cerere;
- Acte care fac dovada cheltuielilor (factură, chitanţă, bon fiscal)
- Certificatul de deces (original şi copie).


Formulare aferente necesare acestui serviciu

Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/suplimentului de inserţie

Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii

Cerere - Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social

Declaraţie pe propria răspundere a părintelui pentru acordarea alocaţiei de stat

Declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte

Adeverinţă angajator

Cerere - Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire


 

Puteţi citi în numărul curent al ziarului, despre evenimentele din comună.

Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a Comunei Blejoi
2008-2015