Hotărâri ale Consiliului Local


Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 29.01.2019


Hotărârea nr. 2/29.01.2019

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Blejoi şi contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul al IV-lea al anului 2018


Hotărârea nr. 2/29.01.2019

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Blejoi şi contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul al IV-lea al anului 2018


Hotărârea nr. 3/29.01.2019

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2018


Hotărârea nr. 4/29.01.2019

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018


Hotărârea nr. 5/29.01.2019

privind aprobarea numărului asistenţilor personali pentru anul 2019


Hotărârea nr. 6/29.01.2019

privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a lucrărilor de interes local, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi a Planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de venit minim garantat


Hotărârea nr. 7/29.01.2019

privind aprobarea agendei manifestărilor cultural-artistice, sportive şi educative finanţate din bugetul local în anul 2019


Hotărârea nr. 8/29.01.2019

privind aprobarea preluării în domeniul privat al comunei Blejoi a terenului în suprafaţă de 322 mp, situat în tarlaua 16, parcelele 104/124, 104/125, 104/126, 104/127, nr.cad. 27380


Hotărârea nr. 9/29.01.2019

privind asocierea Comunei Blejoi cu Judeţul Prahova şi alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Prahova


Hotărârea nr. 10/29.01.2019

pentru modificarea şi completarea HCL nr. 70/2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Blejoi, judeţul Prahova


Hotărârea nr. 11/29.01.2019

privind aprobarea unui studiu de oportunitate pentru concesionarea unor terenuri


Hotărârea nr. 12/29.01.2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Proces verbal nr. 1686/31.01.2019

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 04.02.2019


Hotărârea nr. 13/04.02.2019

privind reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Blejoi


Proces verbal nr. 2086/04.02.2019

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 28.03.2019


Hotărârea nr. 14/28.03.2019

privind reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 14/28.03.2019

privind reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 15/28.03.2019

privind îndreptarea unei erori materiale din Hotărârea nr. 79/21.12.2018 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blejoi


Hotărârea nr. 16/28.03.2019

privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Blejoi pentru anul 2018


Hotărârea nr. 17/28.03.2019

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public de Asistenţă Socială


Hotărârea nr. 18/28.03.2019

privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominiu în comuna Blejoi


Hotărârea nr. 19/28.03.2019

privind exploatarea pajiştilor comunale


Hotărârea nr. 20/28.03.2019

privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul comunei Blejoi


Hotărârea nr. 21/28.03.2019

privind aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Blejoi pentru anul şcolar 2019-2020


Hotărârea nr. 22/28.03.2019

privind participarea Comunei Blejoi, în calitate de partener, la derularea unor proiecte ale Şcolii Gimnaziale „Radu Tudoran”, cuprinse în calendarul activităţilor educative judeţene 2019


Hotărârea nr. 23/28.03.2019

privind aprobarea PUZ – „Extindere intravilan comuna Blejoi – zona instituţii şi servicii şi zona mixtă instituţii şi servicii şi depozitare şi zonă de căi de comunicaţie rutieră şi reglementare zonă căi de comunicaţie rutieră în intravilanul comunei Păuleşti şi extravilanul comunei Blejoi”


Hotărârea nr. 24/28.03.2019

privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al comunei Blejoi


Hotărârea nr. 25/28.03.2019

privind alipirea unor terenuri


Proces verbal nr. 5208/28.03.2019

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 23.04.2019


Hotărârea nr. 26/23.04.2019

privind aprobarea bugetului local pe anul 2019


Hotărârea nr. 27/23.04.2019

privind aprobarea Programului anual de investiţii pe anul 2019 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2018


Hotărârea nr. 28/23.04.2019

privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2019


Hotărârea nr. 29/23.04.2019

privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumurilor acestora pentru anul 2019


Hotărârea nr. 30/23.04.2019

privind numirea preşedintelui şi a membrilor Comiterului Director al Clubului Sportiv Blejoi


Hotărârea nr. 31/23.04.2019

privind finanţarea acţiunilor / activităţilor din cadrul proiectului/programului „Promovarea sportului de performanţă” în anul 2019 a Asociaţiei Clubul Sportiv Muntenia Blejoi


Hotărârea nr. 32/23.04.2019

privind prelungirea contractului de închiriere nr. 12842/10.08.2016 încheiat cu SC Vodafone Romania SA


Hotărârea nr. 33/23.04.2019

privind dezmembrarea şi alipirea unor terenuri


Hotărârea nr. 34/23.04.2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Proces verbal nr. 6748/23.04.2019

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 30.05.2019


Hotărârea nr. 35/30.05.2019

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul I 2019


Hotărârea nr. 36/30.05.2019

privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala “Radu Tudoran” Blejoi


Hotărârea nr. 37/30.05.2019

privind aprobarea finanţării proiectului “Amenajarea Scuarului Unirii” propus de Primăria satului Bardar, raionul Ialoveni, Republica Moldova


Proces verbal nr. 8765/30.05.2019

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 27.06.2019


Hotărârea nr. 39/27.06.2019

privind aprobarea statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Blejoi


Hotărârea nr. 40/27.06.2019

privind aprobarea participării comunei Blejoi la proiectul de stimulare a înnoirii parcului auto national 2017-2019, în vederea achiziţionării unui autovehicul şi scoaterea din funcţiune a activului corporal Automobil mixt Dacia ce aparţine domeniului privat al comunei Blejoi


Hotărârea nr. 41/27.06.2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul de investiţii “Documentaţie tehnică pentru extindere şi amenajare drumuri, platforme curte primărie”


Hotărârea nr. 42/27.06.2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi eficientizare reţele electrice curte primărie”


Hotărârea nr. 43/27.06.2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Execuţie modernizare şi reabilitare str. Jupiter”


Hotărârea nr. 44/27.06.2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Consolidare Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Ploieştiori Corp C1”


Hotărârea nr. 45/27.06.2019

privind aprobarea utilizării stadionului de către Clubul Sportiv Blejoi


Proces verbal nr. 10323/27.06.2019

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 26.07.2019


Hotărârea nr. 46/26.07.2019

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Blejoi şi contului de execuţie al Clubului sportiv pe trimestrul al doilea al anului 2019


Hotărârea nr. 47/26.07.2019

privind asocierea Comunei Blejoi cu Judeţul Prahova în vederea executării obiectivului de interes public "Execuţie modernizare şi eficientizare reţele electrice strada Jupiter - sat Ploieştiori - comuna Blejoi"


Hotărârea nr. 48/26.07.2019

privind asocierea Comunei Blejoi cu Judeţul Prahova în vederea executării obiectivului de interes public "Execuţie reţea canalizare menajeră strada Şcolii - sat Blejoi - comuna Blejoi"


Hotărârea nr. 49/26.07.2019

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019


Hotărârea nr. 50/26.07.2019

privind rectificarea bugetului Clubului SPortiv Blejoi pe anul 2019


Hotărârea nr. 51/26.07.2019

privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ploieştiori


Hotărârea nr. 52/26.07.2019

privind acordul de principiu pentru transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unei suprafeţe de 5000 mp, în vederea realizării de locuinţe pentru tinerii sub 35 de ani


Hotărârea nr. 53/26.07.2019

privind respinderea propunerii de reziliere a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor în zonele 2 Boldeşti Scăeni şi 6 Valea Doftanei nr. 1792/13.09.2016


Hotărârea nr. 54/26.07.2019

privind aprobarea studiului de oportunitate privind achiziţionarea unui teren în vederea extinderii cimitirului în satul Blejoi


Hotărârea nr. 55/26.07.2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august-octombrie 2019

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 29.08.2019


Hotărârea nr. 56/29.08.2019

privind acordul de principiu pentru transmiterea din proprietatea publică a Comunei Blejoi în proprietatea publică a Judeţului Prahova a unui teren pentru construirea de locuinţe de serviciu prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe


Hotărârea nr. 57/29.08.2019

privind aprobarea preluării în domeniul privat al Comunei Blejoi a unui teren în suprafaţă de 283 m.p., situat în intravilanul comunei Blejoi, sat Ploieştiori, judeţul Prahova, tarlaua 17, parcela 108/124, nr. cadastral 27515, înscris în Cartea Funciară nr. 27515 a comunei Blejoi


Hotărârea nr. 58/29.08.2019

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Blejoi


Hotărârea nr. 59/29.08.2019

privind aprobarea PUZ - "Ridicare interdicţie de construire, schimbare parţială a destinaţiei teren, din subzona locuinţe individuale, în subzona locuinţe colective, subzona instituţii şi servicii, subzona dotări sportive, subzona căi de comunicaţie rutiere şi parcelare teren pentru ansamblu rezindeţial (S= 33654 mp.p."


Hotărârea nr. 60/29.08.2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Desfiinţare parţială parter Şcoala "Radu Tudoran" Blejoi"


Hotărârea nr. 61/29.08.2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnic-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere cu P+1 Şcoala "Radu Tudoran" Blejoi"


Hotărârea nr. 62/29.08.2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere reţea apă De108/140 Cartier Albert"


Hotărârea nr. 63/29.08.2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere reţea canalizare De 108/140 Cartier Albert"


Hotărârea nr. 64/29.08.2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Staţii de trnasport în comun şi treceri de pietoni str. Găgeni, comuna Blejoi, judeţul Prahova"


Hotărârea nr. 65/29.08.2019

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi eficientizare reţele electrice strada Jupiter"

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 29.09.2019


Hotărârea nr. 67/29.09.2019

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019


Hotărârea nr. 68/29.09.2019

privind rectificarea Programului anual de investiţii pe anul 2019 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2018


Hotărârea nr. 69/29.09.2019

privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2019


Hotărârea nr. 70/29.09.2019

privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială "Radu Tudoran" Blejoi

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 31.01.2018


Hotărârea nr. 1/05.01.2018

privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Blejoi pe anul 2017


Hotărârea nr. 2/31.01.2018

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetelor odonatorilor terţiari de credite pe trimestrul al IV-lea al anului 2017


Hotărârea nr. 3/31.01.2018

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2017


Hotărârea nr. 4/31.01.2018

privind aprobarea contului de ăncheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017


Hotărârea nr. 5/31.01.2018

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Blejoi pe anul 2018


Hotărârea nr. 6/31.01.2018

privind aprobarea numărului asistenţilor personali pentru anul 2018


Hotărârea nr. 7/31.01.2018

privind aprobarea numărului de burse şcolare şi cuantumurilor acestora pentru anul 2018


Hotărârea nr. 8/31.01.2018

privind aprobarea Planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de venit minim garantat în anul 2018


Hotărârea nr. 9/31.01.2018

privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Blejoi pentru anul 2017


Hotărârea nr. 10/31.01.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Proces verbal nr. 1383/31.01.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 21.02.2018


Hotărârea nr. 11/21.02.2018

privind aprobarea bugetului local pe anul 2018


Hotărârea nr. 12/21.02.2018

privind aprobarea programului anual de investiţii pe anul 2018 cu finanţare integral din excedentul bugetar al anului 2017


Hotărârea nr. 13/21.02.2018

privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2018


Hotărârea nr. 14/21.02.2018

privind aprobarea organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Blejoi


Hotărârea nr. 15/21.02.2018

privind aprobarea agendei manifestărilor cultural-artistice, sportive şi educative finanţate din bugetul local în anul 2018


Hotărârea nr. 16/21.02.2018

privind întocmirea unui studiu de oportunitate şi a unei evaluări cu privire la achiziţionarea unui teren în vederea construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe


Hotărârea nr. 17/21.02.2018

privind întocmirea unui studiu de oportunitate şi a unei evaluări cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în intravilanul comunei Blejoi


Proces verbal nr. 2696/21.02.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 22.03.2018


Hotărârea nr. 18/22.03.2018

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018


Hotărârea nr. 19/22.03.2018

privind aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Blejoi pentru anul şcolar 2018-2019


Hotărârea nr. 20/22.03.2018

privind păşunatul animalelor


Proces verbal nr. 2696/21.02.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 26.04.2018


Hotărârea nr. 21/26.04.2018

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetulelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul I al anului 2018


Hotărârea nr. 22/26.04.2018

privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială Ploieştiori


Hotărârea nr. 23/26.04.2018

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Blejoi


Hotărârea nr. 24/26.04.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare şi execuţie monument de for public Regina Maria”


Hotărârea nr. 25/26.04.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Proces verbal nr. 5645/26.04.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 29.05.2018


Hotărârea nr. 26/29.05.2018

privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială "Radu Tudoran" Blejoi


Hotărârea nr. 27/29.05.2018

pentru modificarea H.C.L. Blejoi nr. 62/30.08.2017 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Blejoi


Hotărârea nr. 28/29.05.2018

privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al comunei Blejoi şi alipirea acestuia cu drumul de exploatare nr. 6711


Hotărârea nr. 29/29.05.2018

privind completarea inventarului domeniului public al comunei Blejoi

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 28.06.2018


Hotărârea nr. 30/28.06.2018

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018


Hotărârea nr. 31/28.06.2018

privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ploiestiori


Hotărârea nr. 32/28.06.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru studiul de fezabilitate "Reţea canalizare menajeră strada Şcolii, sat Blejoi, comuna Blejoi, judeţul Prahova”


Hotărârea nr. 33/28.06.2018

privind aprobarea casării unor mijloace fixe din patrimoniul Comunei Blejoi


Proces verbal nr. 8779/28.06.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 05.07.2018


Hotărârea nr. 34/05.07.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Hotărârea nr. 35/05.07.2018

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018


Hotărârea nr. 36/05.07.2018

privind rectificarea Programului anual de investiţii pe anul 2018 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2017


Hotărârea nr. 37/05.07.2018

privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2018


Hotărârea nr. 38/05.07.2018

privind aprobarea finanţării proiectului "Amenajare Scuarul Unirii" propus de Primăria satului Bardar, Raionul Ialoveni, Republica Moldova


Proces verbal nr. 9147/05.07.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 31.07.2018


Hotărârea nr. 39/31.07.2018

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Blejoi si a contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul II al anului 2018


Hotărârea nr. 40/31.07.2018

privind transmiterea fără plată a unui bun din domeniul privat al comunei Blejoi în domeniul privat al comunei Valea Calugarească


Hotărârea nr. 41/31.07.2018

privind aprobarea P.U.Z. - "Schimbare destinaţie teren din zona mixtă locuinţe cu regim mic de înălţime şi instituţii şi servicii în zona mixtă locuinţe colective şi instituţii şi servicii", în comuna Blejoi, sat Ploieştiori


Hotărârea nr. 42/31.07.2018

privind achiziţionarea unui imobil situat în intravilanul comunei Blejoi, tarlaua 22, parcela 163/2


Hotărârea nr. 43/31.07.2018

privind achiziţionarea unui teren în vederea construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe


Hotărârea nr. 44/31.07.2018

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Blejoi


Proces verbal nr. 10378/31.07.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 30.08.2018


Hotărârea nr. 45/30.08.2018

privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială "Radu Tudoran" Blejoi


Hotărârea nr. 46/30.08.2018

privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ploieştiori


Hotărârea nr. 47/30.08.2018

privind susţinerea financiară a Asociaţiei Clubul Sportiv Muntenia Blejoi pentru programul sportiv ,,Participarea echipei de seniori în campionatul Ligii B Prahova”, iîn anul 2018


Hotărârea nr. 48/30.08.2018

privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi


Hotărârea nr. 49/30.08.2018

privind aprobarea preţului şi achiziţiei imobilului situat în intravilanul comunei Blejoi, tarlaua 22, parcela 163/2


Hotărârea nr. 50/30.08.2018

privind asocierea dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Blejoi cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploieşti în vederea implementării de către Municipiul Ploieşti a Proiectului "Extindere reţele subterane în municipiul Ploieşti" – Cartier Albert


Hotărârea nr. 51/30.08.2018

privind asocierea Comunei Blejoi cu Judeţul Prahova și alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova în „ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ‘‘PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI–PRAHOVA”


Proces verbal nr. 11827/30.08.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 07.09.2018


Hotărârea nr. 52/07.09.2018

privind aprobarea preţului şi achiziţiei unui teren în vederea construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe


Proces verbal nr. 12208/07.09.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 26.09.2018


Hotărârea nr. 53/26.09.2018

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018


Hotărârea nr. 54/26.09.2018

privind rectificarea Programului anual de investiţii pe anul 2018 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2017


Hotărârea nr. 55/26.09.2018

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Blejoi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnazială „Radu Tudoran” Blejoi


Hotărârea nr. 56/26.09.2018

privind numirea reprezentului Consiliului Local al comunei Blejoi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran” Blejoi


Hotărârea nr. 57/26.09.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Proces verbal nr. 13152/26.09.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 31.10.2018


Hotărârea nr. 58/31.10.2018

privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Blejoi


Hotărârea nr. 59/31.10.2018

privind asocierea Comunei Blejoi cu Judeţul Prahova în vederea realizării lucrării de interes public "Întreţinere covor asfaltic zona Bd. Republicii (DJ 101)”


Hotărârea nr. 60/31.10.2018

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii "Extindere conductă distribuţie gaze naturale în comuna Blejoi - Ds 818"


Hotărârea nr. 61/31.10.2018

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul al III-lea 2018


Hotărârea nr. 62/31.10.2018

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018


Hotărârea nr. 63/31.10.2018

privind rectificarea Programului anual de investiţii pe anul 2018 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2017


Hotărârea nr. 64/31.10.2018

privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2018


Hotărârea nr. 65/31.10.2018

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Blejoi în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, ce se va constitui la nivelul Şcolii Gimnaziale ,,Radu Tudoran" Blejoi


Proces verbal nr. 15531/31.10.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 14.11.2018


Hotărârea nr. 66/14.11.2018

privind participarea la licitaţia publică pentru achiziţionarea unui teren, construcţii şi mijloace fixe, proprietatea PSV Company SA - în faliment


Hotărârea nr. 67/14.11.2018

privind aprobarea preţului maxim ce va putea fi oferit de Comuna Blejoi la licitaţia publică pentru achiziţionarea unui teren, construcţii şi mijloace fixe, proprietatea PSV Company SA - în faliment


Proces verbal nr. 16382/14.11.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 23.11.2018


Hotărârea nr. 68/23.11.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Hotărârea nr. 69/23.11.2018

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru gestionarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare a apelor uzate menajere din comuna Blejoi


Hotărârea nr. 70/23.11.2018

privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si canalizare al Comunei Blejoi, Judeţul Prahova


Hotărârea nr. 71/23.11.2018

privind mandatarea Primarului comunei Blejoi să voteze Planul anual de evoluţie a tarifelor în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova"


Hotărârea nr. 72/23.11.2018

privind aprobarea participării la licitaţia publică pentru achiziţionarea unui teren, construcţii şi mijloace fixe, proprietatea PSV Company SA - în faliment


Proces verbal nr. 17032/23.11.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 18.12.2018


Hotărârea nr. 73/18.12.2018

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018


Hotărârea nr. 74/18.12.2018

privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2018


Hotărârea nr. 75/18.12.2018

privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială ,,Radu Tudoran" Blejoi


Proces verbal nr. /18.12.2018

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 21.12.2018


Hotărârea nr. 76/21.12.2018

pentru validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Blejoi nr. 235/2018 privind aprobarea "Proiectului bugetului local pentru anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022"


Hotărârea nr. 77/21.12.2018

pentru aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile care aparţin comunei Blejoi

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 06.01.2017


Hotărârea nr. 1/06.01.2017

privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Blejoi pe anul 2016

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 31.01.2017


Hotărârea nr. 2/31.01.2017

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul al IV-lea al anului 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 2/31.01.2017 - privind bugetul de funcţionare-venituri
Anexa nr. 2 la HCL nr. 2/31.01.2017 - privind bugetul de dezvoltare-venituri
Anexa nr. 3 la HCL nr. 2/31.01.2017 - privind execuţia bugetului CS Blejoi

Hotărârea nr. 3/31.01.2017

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016 al CS Blejoi

Anexa nr. 1 la HCL nr. 3/31.01.2017 - privind contului de execuţie a exerciţiului financiar pe anul 2016

Hotărârea nr. 4/31.01.2017

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 4/31.01.2017 - privind contului de execuţie a exerciţiului financiar pe anul 2016
Anexa nr. 2 la HCL nr. 4/31.01.2017 - privind lista de investiţii pe anul 2016 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local
Anexa nr. 3 la HCL nr. 4/31.01.2017 - privind lista facilităţi fiscale/insolvenţi

Hotărârea nr. 5/31.01.2017

pentru completarea HCL nr. 92/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017


Hotărârea nr. 6/31.01.2017

privind alipirea unor terenuri


Hotărârea nr. 7/31.01.2017

privind scoaterea din inventarul domeniului public al Comunei Blejoi a unor drumuri în vederea trecerii în domeniul public al Municipiului Ploieşti

Anexa nr. 1 la HCL nr. 7/31.01.2017

Hotărârea nr. 8/31.01.2017

privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cunatumurilor acestora pe anul 2017


Hotărârea nr. 9/31.01.2017

privind aprobarea numărului asistenţilor personali pentru anul 2017


Hotărârea nr. 10/31.01.2017

privind aprobarea Agendei manifestărilor cultural-artistice, sportive şi educative finanţate din bugetul local în anul 2017


Hotărârea nr. 11/31.01.2017

privind aprobarea Planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de venit minim garantat în anul 2017

Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/31.01.2017 privind Planului de lucrări

Hotărârea nr. 12/31.01.2017

privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Comunei Blejoi pentru anul 2016

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 28.02.2017


Hotărârea nr. 13/28.02.2017

privind aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Blejoi pentru anul şcolar 2017-2018


Hotărârea nr. 14/28.02.2017

pentru validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Blejoi nr. 23/22.02.2017 privind aprobarea Proiectului bugetului local pentru anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020


Hotărârea nr. 15/28.02.2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Procesul verbal de şedinţă nr. 2799/28.02.2017

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 29.03.2017


Hotărârea nr. 22/29.03.2017

privind exploatarea pajiştilor comunale în anul 2017


Hotărârea nr. 23/29.03.2017

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 24/29.03.2017

privind organizarea contabilităţii la nivelul Şcolii Gimnaziale „Radu Tudoran” Blejoi


Hotărârea nr. 25/29.03.2017

privind organizarea contabilităţii la nivelul Şcolii Gimnaziale Ploieştiori


Hotărârea nr. 26/29.03.2017

privind aprobarea bugetului local pe anul 2017


Hotărârea nr. 27/29.03.2017

privind aprobarea Programului anual de investiţii pe anul 2017 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2016


Hotărârea nr. 28/29.03.2017

privind aprobarea bugetului CS Blejoi pe anul 2017


Hotărârea nr. 29/29.03.2017

privind dezmembrarea unior terenuri


Hotărârea nr. 30/29.03.2017

privind alipirea unor terenuri în vederea realizării proiectului „Amenajare drum de legătură între DJ 156 - DN 1, CartierParc Comuna Blejoi - Etapa a II-a


Hotărârea nr. 31/29.03.2017

privind acceptarea donaţiei unor terenuri, în suprafaţă totală de 279 mp, situate în Comuna Blejoi, Tarlaua 17, Parcela 108/51-59, proprietatea SC RA PAUL IMPEX SRL


Proces verbal nr. 4485/29.03.2017

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 20.04.2017


Hotărârea nr. 32/20.04.2017

privind aprobarea PUZ - „Extindere intravilan (S=4.103mp) - zonă servicii pentru amplasare showroom auto şi spaţii comerciale”


Hotărârea nr. 33/20.04.2017

privind numirea preşedintelui şi a membrilor Comitetului Director al CS Blejoi


Hotărârea nr. 34/20.04.2017

privind aprobarea PUZ - „Extindere intravilan (S=5.000mp) şi schimbare parţială destinaţie teren intravilan pentru zonă instituţii şi servicii, zonă unităţi industriale şi depozite şi zonă căi de comunicaţie în vederea amplasării unui service auto şi a unei secţii confecţii accesorii pentru curăţenie”


Hotărârea nr. 35/20.04.2017

privind aprobarea documentaţiilor de expertizare tehnică şi de evaluare în vederea înregistrării în inventarul Comunei Blejoi a bunurilor serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare


Procesul verbal de şedinţă nr. 5533/20.04.2017

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 23.05.2017


Hotărârea nr. 36/23.05.2017

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul I al anului 2017


Hotărârea nr. 37/23.05.2017

privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de pe raza comunei Blejoi


Hotărârea nr. 38/23.05.2017

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


Hotărârea nr. 39/23.05.2017

privind aprobarea PUZ - "Modificare parţială PUZ aprobat, reglementări, indicatori urbanistici maximali şi reparcelare teren pentru amplasare locuinţe colective şi individuale"


Hotărârea nr. 40/23.05.2017

privind aprobarea PUZ - "Ridicare restricţie de onstruire şi modificare parţială PUZ Cartier Parc - UTR 50B pentru zona de instituţii şi servicii complexe"


Hotărârea nr. 41/23.05.2017

privind aprobarea preluării în domeniul privat al comunei Blejoi a terenului în suprafaţă de 171 mp, situt în tarlaua 14, nr. cadastral 26822, înscris în CF 26822 a localităţii Blejoi


Hotărârea nr. 42/23.05.2017

privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor


Hotărârea nr. 43/23.05.2017

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018


Hotărârea nr. 44/23.05.2017

privind aprobarea efectuării demersurilor în vederea încheierii unui acord de cooperare cu localitatea Bardar, Raionul Ialoveni, din Republica Moldova


Hotărârea nr. 45/23.05.2017

privind aalegerea preşedintelui de şedinţă


Procesul verbal de şedinţă nr. 7175/23.05.2017

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 07.07.2017


Hotărârea nr. 48/07.07.2017

privind împuternicirea Primarului Comunei Blejoi să semneze Actul adiţional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” cu SC Rosal Grup SA

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 14.07.2017


Hotărârea nr. 49/14.07.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic General Preliminar şi al Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Blejoi

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 30.08.2017


Hotărârea nr. 62/30.08.2017

privind completarea inventarului domeniului public al comunei Blejoi


Hotărârea nr. 63/30.08.2017

privind aprobarea preluării în domeniul privat al comunei Blejoi a terenului în suprafață de 930 mp, situat în tarlaua 8, parcelele 67/1/1, 67/2, 67/3


Hotărârea nr. 64/30.08.2017

privind alegerea președintelui de ședință

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 21.09.2017


Hotărârea nr. 65/21.09.2017

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Blejoi în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ de pe raza comunei Blejoi


Hotărârea nr. 66/21.09.2017

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al comunei Blejoi în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la unitățile de învățământ de pe raza comunei Blejoi


Hotărârea nr. 67/21.09.2017

pentru modificarea HCL nr. 57/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administraţie” utilizate pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Blejoi


Hotărârea nr. 68/21.09.2017

privind aprobarea încheierii unui „Acord de cooperare” între Comuna Blejoi, Judeţul Prahova (România) şi Satul Bardar, Raionul Ialoveni (Republica Moldova)


Hotărârea nr. 69/21.09.2017

privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Comunei Blejoi în Satul Bardar, Raionul Ialoveni, Republica Moldova


Procesul verbal de şedinţă din 21.09.2017

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 25.10.2017


Hotărârea nr. 70/25.10.2017

pentru validarea Dispoziţiei Primarului comunei Blejoi nr. 226/27.09.2017 privind echilibrarea bugetului comunei Blejoi pe anul 2017


Hotărârea nr. 71/25.10.2017

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


Hotărârea nr. 72/25.10.2017

privind retificarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2017


Hotărârea nr. 73/25.10.2017

privind rectificarea Programului anual de investiţii pe anul 2017 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2016


Hotărârea nr. 74/25.10.2017

privind acceptarea donaţiei unui teren situat în comuna Blejoi, proprietatea societăţii „Compact Motor” SRL


Hotărârea nr. 75/25.10.2017

privind efectuarea unor lucrări la Dispensarul Ploieştiori


Hotărârea nr. 76/25.10.2017

privind aprobarea mutării sediului Grădiniţei cu Program Normal Ploieştiori


Procesul verbal de şedinţă din 25.10.2017

2016
2015
2014
2017
 
 
 
 
 


Puteţi citi în numărul curent al ziarului, despre evenimentele din comună.

Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a Comunei Blejoi
2015-2020