Hotărâri ale Consiliului Local


Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 06.01.2017


Hotărârea nr. 1/06.01.2017

privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Blejoi pe anul 2016

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 31.01.2017


Hotărârea nr. 2/31.01.2017

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul al IV-lea al anului 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 2/31.01.2017 - privind bugetul de funcţionare-venituri
Anexa nr. 2 la HCL nr. 2/31.01.2017 - privind bugetul de dezvoltare-venituri
Anexa nr. 3 la HCL nr. 2/31.01.2017 - privind execuţia bugetului CS Blejoi

Hotărârea nr. 3/31.01.2017

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016 al CS Blejoi

Anexa nr. 1 la HCL nr. 3/31.01.2017 - privind contului de execuţie a exerciţiului financiar pe anul 2016

Hotărârea nr. 4/31.01.2017

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr. 4/31.01.2017 - privind contului de execuţie a exerciţiului financiar pe anul 2016
Anexa nr. 2 la HCL nr. 4/31.01.2017 - privind lista de investiţii pe anul 2016 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local
Anexa nr. 3 la HCL nr. 4/31.01.2017 - privind lista facilităţi fiscale/insolvenţi

Hotărârea nr. 5/31.01.2017

pentru completarea HCL nr. 92/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017


Hotărârea nr. 6/31.01.2017

privind alipirea unor terenuri


Hotărârea nr. 7/31.01.2017

privind scoaterea din inventarul domeniului public al Comunei Blejoi a unor drumuri în vederea trecerii în domeniul public al Municipiului Ploieşti

Anexa nr. 1 la HCL nr. 7/31.01.2017

Hotărârea nr. 8/31.01.2017

privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cunatumurilor acestora pe anul 2017


Hotărârea nr. 9/31.01.2017

privind aprobarea numărului asistenţilor personali pentru anul 2017


Hotărârea nr. 10/31.01.2017

privind aprobarea Agendei manifestărilor cultural-artistice, sportive şi educative finanţate din bugetul local în anul 2017


Hotărârea nr. 11/31.01.2017

privind aprobarea Planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de venit minim garantat în anul 2017

Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/31.01.2017 privind Planului de lucrări

Hotărârea nr. 12/31.01.2017

privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Comunei Blejoi pentru anul 2016

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 28.02.2017


Hotărârea nr. 13/28.02.2017

privind aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Blejoi pentru anul şcolar 2017-2018


Hotărârea nr. 14/28.02.2017

pentru validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Blejoi nr. 23/22.02.2017 privind aprobarea Proiectului bugetului local pentru anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020


Hotărârea nr. 15/28.02.2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă


Procesul verbal de şedinţă nr. 2799/28.02.2017

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 29.03.2017


Hotărârea nr. 22/29.03.2017

privind exploatarea pajiştilor comunale în anul 2017


Hotărârea nr. 23/29.03.2017

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Blejoi


Hotărârea nr. 24/29.03.2017

privind organizarea contabilităţii la nivelul Şcolii Gimnaziale „Radu Tudoran” Blejoi


Hotărârea nr. 25/29.03.2017

privind organizarea contabilităţii la nivelul Şcolii Gimnaziale Ploieştiori


Hotărârea nr. 26/29.03.2017

privind aprobarea bugetului local pe anul 2017


Hotărârea nr. 27/29.03.2017

privind aprobarea Programului anual de investiţii pe anul 2017 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2016


Hotărârea nr. 28/29.03.2017

privind aprobarea bugetului CS Blejoi pe anul 2017


Hotărârea nr. 29/29.03.2017

privind dezmembrarea unior terenuri


Hotărârea nr. 30/29.03.2017

privind alipirea unor terenuri în vederea realizării proiectului „Amenajare drum de legătură între DJ 156 - DN 1, CartierParc Comuna Blejoi - Etapa a II-a


Hotărârea nr. 31/29.03.2017

privind acceptarea donaţiei unor terenuri, în suprafaţă totală de 279 mp, situate în Comuna Blejoi, Tarlaua 17, Parcela 108/51-59, proprietatea SC RA PAUL IMPEX SRL


Proces verbal nr. 4485/29.03.2017

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 20.04.2017


Hotărârea nr. 32/20.04.2017

privind aprobarea PUZ - „Extindere intravilan (S=4.103mp) - zonă servicii pentru amplasare showroom auto şi spaţii comerciale”


Hotărârea nr. 33/20.04.2017

privind numirea preşedintelui şi a membrilor Comitetului Director al CS Blejoi


Hotărârea nr. 34/20.04.2017

privind aprobarea PUZ - „Extindere intravilan (S=5.000mp) şi schimbare parţială destinaţie teren intravilan pentru zonă instituţii şi servicii, zonă unităţi industriale şi depozite şi zonă căi de comunicaţie în vederea amplasării unui service auto şi a unei secţii confecţii accesorii pentru curăţenie”


Hotărârea nr. 35/20.04.2017

privind aprobarea documentaţiilor de expertizare tehnică şi de evaluare în vederea înregistrării în inventarul Comunei Blejoi a bunurilor serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare


Procesul verbal de şedinţă nr. 5533/20.04.2017

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 23.05.2017


Hotărârea nr. 36/23.05.2017

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Blejoi şi a contului de execuţie a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe trimestrul I al anului 2017


Hotărârea nr. 37/23.05.2017

privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de pe raza comunei Blejoi


Hotărârea nr. 38/23.05.2017

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


Hotărârea nr. 39/23.05.2017

privind aprobarea PUZ - "Modificare parţială PUZ aprobat, reglementări, indicatori urbanistici maximali şi reparcelare teren pentru amplasare locuinţe colective şi individuale"


Hotărârea nr. 40/23.05.2017

privind aprobarea PUZ - "Ridicare restricţie de onstruire şi modificare parţială PUZ Cartier Parc - UTR 50B pentru zona de instituţii şi servicii complexe"


Hotărârea nr. 41/23.05.2017

privind aprobarea preluării în domeniul privat al comunei Blejoi a terenului în suprafaţă de 171 mp, situt în tarlaua 14, nr. cadastral 26822, înscris în CF 26822 a localităţii Blejoi


Hotărârea nr. 42/23.05.2017

privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor


Hotărârea nr. 43/23.05.2017

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018


Hotărârea nr. 44/23.05.2017

privind aprobarea efectuării demersurilor în vederea încheierii unui acord de cooperare cu localitatea Bardar, Raionul Ialoveni, din Republica Moldova


Hotărârea nr. 45/23.05.2017

privind aalegerea preşedintelui de şedinţă


Procesul verbal de şedinţă nr. 7175/23.05.2017

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 07.07.2017


Hotărârea nr. 48/07.07.2017

privind împuternicirea Primarului Comunei Blejoi să semneze Actul adiţional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” cu SC Rosal Grup SA

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 14.07.2017


Hotărârea nr. 49/14.07.2017

privind aprobarea Planului Urbanistic General Preliminar şi al Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Blejoi

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 30.08.2017


Hotărârea nr. 62/30.08.2017

privind completarea inventarului domeniului public al comunei Blejoi


Hotărârea nr. 63/30.08.2017

privind aprobarea preluării în domeniul privat al comunei Blejoi a terenului în suprafață de 930 mp, situat în tarlaua 8, parcelele 67/1/1, 67/2, 67/3


Hotărârea nr. 64/30.08.2017

privind alegerea președintelui de ședință

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 21.09.2017


Hotărârea nr. 65/21.09.2017

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Blejoi în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ de pe raza comunei Blejoi


Hotărârea nr. 66/21.09.2017

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al comunei Blejoi în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la unitățile de învățământ de pe raza comunei Blejoi


Hotărârea nr. 67/21.09.2017

pentru modificarea HCL nr. 57/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administraţie” utilizate pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Blejoi


Hotărârea nr. 68/21.09.2017

privind aprobarea încheierii unui „Acord de cooperare” între Comuna Blejoi, Judeţul Prahova (România) şi Satul Bardar, Raionul Ialoveni (Republica Moldova)


Hotărârea nr. 69/21.09.2017

privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Comunei Blejoi în Satul Bardar, Raionul Ialoveni, Republica Moldova


Procesul verbal de şedinţă din 21.09.2017

Sumarul şedinţei Consiliului Local din data de 25.10.2017


Hotărârea nr. 70/25.10.2017

pentru validarea Dispoziţiei Primarului comunei Blejoi nr. 226/27.09.2017 privind echilibrarea bugetului comunei Blejoi pe anul 2017


Hotărârea nr. 71/25.10.2017

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017


Hotărârea nr. 72/25.10.2017

privind retificarea bugetului Clubului Sportiv Blejoi pe anul 2017


Hotărârea nr. 73/25.10.2017

privind rectificarea Programului anual de investiţii pe anul 2017 cu finanţare integrală din excedentul bugetar al anului 2016


Hotărârea nr. 74/25.10.2017

privind acceptarea donaţiei unui teren situat în comuna Blejoi, proprietatea societăţii „Compact Motor” SRL


Hotărârea nr. 75/25.10.2017

privind efectuarea unor lucrări la Dispensarul Ploieştiori


Hotărârea nr. 76/25.10.2017

privind aprobarea mutării sediului Grădiniţei cu Program Normal Ploieştiori


Procesul verbal de şedinţă din 25.10.2017

2016
2015
2014
2013
 
 
 
 
 
Puteţi citi în numărul curent al ziarului, despre evenimentele din comună.

Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a Comunei Blejoi
2015-2020